ประกาศรางวัลกิจกรรมประกวดภาพถ่าย "เด็กน้อยกับรอยยิ้ม" สำหรับผู้ได้รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ทีมงานจะติดต่อเพื่อแจ้งรายละเอียดการรับรางวัลทางอีเมลหรือโทรศัพท์ ภายใน 5 วันทำการหลังวันประกาศผล เพื่อติดต่อเข้ารับของรางวัลและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

 

ผู้ได้รับรางวัลชมเชยประเภทกรรมการตัดสิน และรางวัลพิเศษประเภทคะแนนโหวต ทีมงานจะจัดส่งรางวัลไปให้ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ และขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรางวัลให้เฉพาะผู้ที่ให้ข้อมูลจัดส่งที่ครบถ้วนและชัดเจนเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่เมนูรางวัลและกติกา

 

ส่วนผู้ได้รับรางวัลชมเชยประเภทคะแนนโหวต จะต้องเข้ามาแสดงตนผ่านทาง Inbox ของ Facebook SCB Thailand ระหว่างวันที่ 8 - 21 มี.ค. 61 เท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่เมนูรางวัลและกติกา

รางวัลชนะเลิศประเภทกรรมการตัดสิน ได้รับ iPhone X 64GB มูลค่า 40,500 บาท จำนวน 1 รางวัล

1. นุชรัตน์ ปุจฉาการ

รางวัลรองชนะเลิศประเภทกรรมการตัดสิน ได้รับบัตรของขวัญเซ็นทรัล มูลค่า 2,000 บาท
*ประกาศรายชื่อเรียงตามตัวอักษร จำนวน 5 รางวัล

1. ชนาภา ริดสันเทียะ

2. พิมพ์ผกาวรรณ ศรีสุโข

3. เพ็ญพร เฉวียงภพ

4. เพ็ญศิริ ปีติกรกุล

5. สิทธิวัชร์ ตันติวัฒน์

รางวัลชมเชยประเภทกรรมการตัดสิน ได้รับบัตรของขวัญเทสโก้ โลตัส มูลค่า 500 บาท
*ประกาศรายชื่อเรียงตามตัวอักษร จำนวน 30 รางวัล

1. กชพร แพงสุวรรณ

2. กฤตญกร เสรีวัตตนะ

3. กาญจนา เจียรธรรม

4. เกศรินทร์ บวรผดุงกิตติ

5. โกสินทร์ บุสตินซ่า

6. ณัฐพล มีวิเศษณ์

7. ณัฐวิภา อภิวัฒนพร

8. ณิชารัศม์ ธีระเมธีศักดิ์

9. ทิชา บราวน์

10. ธัญลักษณ์ ดวงจำปา

11. นลิณี ศานติวงศ์สกุล

12. นางสาวพัชรัตน์ พันธุวัฒนาเจริญ

13. นายคมสันต์ บุญเอื้อ

14. นิรดา ราชบุรี

15. ปริญญา บินสุข

16. ปรียานุช ว่องไว

17. ปัญจวรรณ คล่องอนันต์

18. ปัญญา สาตราภัย

19. ผดุงศักดิ์ อุณาพรหม

20. พรชีวา วงสรเพชร

21. พลอยชนก ก้อชนะ

22. พลอยไพลิน ตรารุ่งเรือง

23. ภรวดี วรวงษ์วัฒนา

24. ภัทรฤทัย คชเสนี

25. รัชนา อัครพลไพศาลสิน

26. วรินทร แช่มปรีชา

27. วันนภา เวทรังสิการ

28. ศศินัดดา จารุเกษม

29. สูรีนา มายิ

30. อังคณา ฉลาดเลิศ

รางวัลพิเศษประเภทคะแนนโหวต ได้รับบัตรของขวัญเทสโก้ โลตัส มูลค่า 500 บาท
*ประกาศรายชื่อเรียงตามตัวอักษร จำนวน 30 รางวัล

1. กาญจนา นิยม

2. จิตรา วิชญวาณิช

3. ชนกนันท์ ภักดีสุทธิ์

4. ณัฐพร นาคศรีสังข์

5. ทนินทร สัมพันธ์สุขศรี

6. ธานินทร์ คงเพ็ชร

7. นางปริยานุช กีฬาแปง

8. นิสา เศษท้าว

9. นิอร ยี่สุ่นเทศ

10. ปภาดา โชติกวณิชย์

11. ปรารถนา เนคมานุรักษ์

12. ปุณณ์กานต์ ปรีชาการุณพงศ์

13. ภานุพงศ์ สัมพันธ์สุขศรี

14. เย็นตา คงคืน

15. รัฐนนท์ เสวกฉิม

16. เลิศเมธี สงวนแก้ว

17. วรัญญา คำแดง

18. วิภาวี พรชัยกรกุล

19. วิภาสิริ ภาวะสุทธิรักษ์

20. ศรัณยพงศ์ สุทธิศรีวรากร

21. ศรัณยา เหรียญอารีย์

22. ศศธร ชมภูโคตร

23. ศิริพร สุดใจ

24. สถาพร พรหมลา

25. สมนึก อภิรักษาณาจักร

26. สาตะโรจน์ ไวยพันธ์

27. สาวิตรี ท้วมพิบูลย์

28. สุปราณี ปัญญาภักดีวงศ์

29. อภิชาติ สินอนุกูล

30. อรณี เรียงอักษร

รางวัลชมเชยประเภทคะแนนโหวต บัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF (E-Ticket) 2 ที่นั่ง มูลค่า 320 บาท
*ประกาศรายชื่อเรียงตามตัวอักษร จำนวน 50 รางวัล

1. กนกพรรณ ศุภเสรีสกุล

2. กนกวรรณ ฉันทนาภิธาน

3. กรวิชญ์ ปั้นตระกูล

4. กรัยรัชช์ นาคขำ

5. ก้องบุญ วัสนมงคล

6. จิรายุ ทิพย์รัตน์

7. ชาคริต หนูนุ่น

8. ชุมพิชา พัฒนาหิรัญ

9. ญาณี พรเลิศทรัพย์สิน

10. ฐานะนันต์ สังข์นวล

11. ฐิติญา ปาลรังษี

12. ณรงค์ชัย ไชยโย

13. ณัฏฐิดา หมุนแทน

14. ณัศศริณ สุทธิกูล

15. ดุษพงษ์ พานิชเกรียงไกร

16. ทินประภา เรืองบุรพา

17. นวรัตน์ คนสวัสดิ์

18. นวลนภา ทั่วดาว

19. นา รุ่งเรือง

20. นาง ชุติมา ซื่อสัตย์

21. นางทิพอนงค์ กุลเกตุ

22. นางวรัชนันท์ พรมปา

23. นางสาว ธัญธารีย์ กิจลือเกียรติ

24. นางสาวณัฐฐกานต์ ทรัพย์ธนาสกุล

25. นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณศรี

26. นายไตรภพ จันทร์ศรี

27. นายรัฐกิตติ์ พิชญะพงศ์สกุล

28. นิโลบล จิราก้องวานิช

29. ปกรณ์ วรอุไร

30. ประสพชัย คงศักดิ์ไพศาล

31. ประสิทธิ์ ศรีพุฒ

32. ปรียาภรณ์ ดาศรี

33. ปิยะนาถ บุนยตีรณะ

34. พจณี ทองรัสมี

35. พรประภัสสร์ ศรัณฑ์ศิริ

36. พลวริน พลยิ่ง

37. พิชชาภา ปั้นตระกูล

38. พิมพ์ผกา ชุ่มคุมสิน

39. เพชรรัตน์ ปั้นตระกูล

40. ภัทรศยา พิทักษ์สกุล

41. มนัญญา เกศสุนทรพจน์

42. วราลี แซ่เหลือง

43. วิลาวัลย์ องค์วิริยะพันธ์

44. ศรีวรรณา บุญเรือง

45. เศรษฐ์ เดชสุภา

46. สมพงศ์ โสภา

47. สินีนารถ เทศนา

48. สุวรรณา ปานมาก

49. สุวรรณี เขมวาส

50. อภิญญา เหล่าตระกูลสวัสดิ์