ประกาศรางวัล

ประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 7 มี.ค. 61 ทาง Facebook SCB Thailand

หรือเว็บไซต์กิจกรรมประกวดภาพถ่าย "เด็กน้อยกับรอยยิ้ม" หัวข้อ “ประกาศรางวัล”

ผู้โชคดี 1 ท่าน สามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัลเท่าน้ัน โปรดอ่านกติกาและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่หัวขัอ “รางวัล & กติกา”